Tegn og del din fantasi

Alle kan tegne, tricket er bare at øve sig igen og igen. Cecilie Alisa sidder ved spisebordet i stuen på Christianshavn. Der ligger flere forskellige tusser foran hende og en flaske med blæk står på en avis, åben og klar til brug.

Fantasien slippes løs på papiret.

 

Draw and share your creativity

Everyone can draw, the trick is to rehearse over and over. Cecilie Alisa sits at the dining table in the living room in Christianshavn. Multiple different markers lay in front of her, and a bottle of ink has been placed on a piece of newspaper, open, and ready to use.

Jeg spørger hende om, hvad fantasi er for hende:

”Fantasi er et begreb for den følelse, det er, at være barn og se andre realiteter springe ud af virkeligheden.

Jeg tror fantasien er et af de vigtigste redskaber, vi mennesker har adgang til, for at kunne overvinde strabadserne i vores hverdag. Om det så er i en dagdrøm i klasselokalet eller en snørkel på en serviet ved mødebordet, så vil jeg mene, at de begge har samme fantastiske nøgle til at lade sindet søge hen i parallellerne til et univers for en stund. ”

 

I ask Cecilie Alisa what imagination means to her:

Imagination is a term for the feeling of being a child, and watch other realities appear from the real world.

I believe that imagination is one of the most important tools available to us people, in order to overcome our daily burdens. Whether it’s a day dream in a class room, or a squiggle on a serviette at a meeting table, I believe both have the same fantastic key to let the mind search towards the parallels of a universe for a while.

En måde Cecilie Alisa ser inspiration på er som en kasse, man har fyldt op med andres kunstværker, bøger og film. Så kan hun dykke ned og hive en bid ’inspiration’ frem når det er nødvendigt.

”Min inspiration kommer lige så meget fra en følelse som en særlig teknik, der vækker nysgerrigheden i mig og ikke nødvendigvis fra noget konkret. For mig kommer inspirationen til mig, i det jeg sidder med arbejdet og leger med de materialer jeg har til rådighed for at finde en ny vinkel frem.

Der er ægte viljestyrke involveret i at sætte sig for at skabe, også selvom man er lidt blank. Det er det, der skiller vandene om man kan leve af sine værker eller ej.”

 

One way in which Cecilie Alisa considers inspiration, is like a box filled with the art of others, books, and movies. She can then just dive down and pull out a piece of ‘inspiration’ when necessary.

My inspiration originates just as much from a feeling, as from a certain technique that awakens my curiosity, and not necessarily from anything concrete. Inspiration comes to me while I sit with the task and play with the materials I have at hand, in order to find a new angle.

True willpower is involved in the determination to create, even if you are slightly blank. That’s what makes the difference, as to whether you can make a living of your art or not.

Cecilie Alisa arbejder altid halvt analogt og halvt digitalt, men teknikkerne varierer efter, hvad hun har med at gøre. Som regel starter hun procesessen med at forstå, hvad målet er i det hun laver.

”Er det til en kunde, så finder jeg ud af om stemning, tone og rammerne er til det jeg skal lave, og derfra vurderer jeg hvilke illustrationer og redskaber, der ville kunne opnå det bedste resultat.

Men målet kan også være at undersøge en ny teknik, forbedre en gammel eller at udforske et uvant redskab. Derfra er der de indledende skitser, så rentegningerne og til sidst den digitale billedbehandling.”

 

Glæden ved at tegne giver hun videre to gange om ugen, hvor hun underviser børn og unge på ungdomsskole. Så hvordan inspirerer hun så andre til at tegne?

”Når jeg arbejder med børn og unge, prøver jeg at forstå udsagn som: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne”. Det kommer som regel af, at deres referenceramme ikke er synderligt stor, ej heller er deres professionalisme eller deres evne til at favne nederlag.

I en alder af 12 har man ikke endnu skulle presse kreativitet ud til ét formål, og man har måske heller ikke en forståelse for hvad det at skabe helt nyt er. Det er der, jeg som underviser skal finde alt den inspiration og tegnelyst frem, og få den ned på papir.

På et mere konkret plan så prøver jeg at tilrettelægge min undervisning. Jeg starter med lidt tavleundervisning, for at skabe et fundament. Derefter opvarmningsøvelser der ikke er længere end 10 min. Øvelserne skal udfordre eleverne til at anskue tegning på en anden måde. Det kan for eksempel være at tegne et ansigt på hovedet, tegne med lukkede øjne eller tegne uden at bruge viskelæder (det er en gruet opgave). Til slut har vi fri tegning hvor mine elever arbejder selvstændigt imens jeg går rundt og vejleder.

Og hvis de stadigvæk er tomme for ideer, så har jeg indekskort hvor man skal trække et adjektiv og et substantiv, og tegne motivet. Det kunne være man så bliver nødsaget til at tegne en lusket busk eller et bærfyldt spøgelsee.”

 

Lige nu har Cecilie Alisa netop afsluttet et minitegneserie-projekt for online magasinet ’Saft & Kraft’, og ellers er hun i gang med et løbende samarbejde med FormRum.

Cecilie Alisa fordyber sig igen i fantasiens verden. Sådan har det altid været. Det ved jeg for Cecilie Alisa er min datter.

Nogle af Cecilies tegninger kan findes på Etsyshoppen eller følg hende på tumblr

 

Cecilie Alisa always works using half digital, and half analogue methods. However, the techniques always vary, depending on what she engages in. Usually she starts the process by understanding the goal of what she is doing.

IF it’s for a customer, I figure out if the mood, tone and frames work for what I’m due to make, and from there, I evaluate which illustrations and tools would achieve the best result.

But the goal might also be to investigate a new technique, improve and old one, or to explore an unfamiliar tool. From there; the preliminary sketches, inking, and finally the digital image processing

 

Twice a week, she passes on the joy of drawing, by teaching children and youth in after school classes. So how does she inspire others to draw?

When I work with children and youth, I try to understand statements like: “I don’t know what to draw”. That usually comes from having frame of reference not being that big, neither their professionalism nor their ability to handle failure either.

At the age of 12 you still haven’t experienced to squeeze the creativity out for a purpose, and you might not have the understanding of what it is to create something completely new.  That’s where I as a tutor have to find all of that inspiration and joy of drawing, and make it show on paper.

At a more concrete/practical level, I try to plan my education. I start with a little tutoring at the blackboard, to create a foundation. Then tasks for warming up, no longer than 10 minutes. The tasks are intended to challenge the pupils to look at drawing in different ways. For example, it could be to draw a face upside down, to draw with the eyes closed, or to draw without using an eraser (that is a dreaded task). At the end, we have free drawing where my pupils work on their own, while I walk around and give guidance.

If they still have no ideas, I use cards where you have to pick an adjective and a noun, and draw the motif. That way you might have to draw a devious bush or a ghost filled with berries.

Recently Cecilie Alisa completed a mini comic strip for the online magazine “Saft & Kraft”, and otherwise she has an ongoing cooperation with Form Rum.

Again, Cecilie Alisa is preoccupied in the world of fantasy. It has always been like that. I know; Cecilie Alisa is my daughter.

Some of Cecilie Alisas drawings can be found in the Etsyshoppen, or follow her on umblr.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: